Powrót
Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych - terminarz

Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych

w Kazimierzu nad Wisł± prowadzę co roku od 1973 roku (przykładowe terminy)

22-24.06.2007 27-29.06.2008
24-26.06.2005 23-25.06.2006
25-27.06.2004 27-29.06.1997
27-29.06.2003 28-30.06.1996
28-30.06.2002 23-25.06.1995
22-24.06.2001 24-26.06.1994
25-27.07.1999 26-28.06.1986
26-28.06.1998 27-30.06.1985


Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych

Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych to impreza unikalna w skali kraju, promujca autentycznych artystów ludowych. Festiwal odbywa się w czerwcu. Jego głównym celem jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego muzykowania i ¶piewu ludowego. W konkursie mog± wzi±ć udział:

  • kapele ludowe, których skład i repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu,
  • instrumentali¶ci, soli¶ci graj±cy na tradycyjnych instrumentach jak: skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, heligonka, harmonia, fujarki, piszczałki, listki i inne,
  • ¶piewacy - soli¶ci,
  • zespoły ¶piewacze;

Podczas Festiwalu odbywa się konkurs "Duży - Mały", w którym mistrzowie instrumentali¶ci i ¶piewacy ludowi prezentuj± swoich uczniów. Jego celem jest promowanie młodzieży kontynuuj±cej tradycje ludowe. Na Dużym Rynku maj± miejsce Ogólnopolskie Targi Sztuki Ludowej. Twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych prezentuj± i sprzedaj± swoje wyroby. Demonstruj± też sposoby ich wykonywania. Na Małym Rynku przy muzyce kapel ludowych trwa zabawa ludowa. Festiwalowi patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Głównym organizatorem imprezy jest Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie. Współorganizatorami s±: Starosta Puławski, Rada Gminy i Miasta, Zarz±d Gminy i Miasta Kazimierz, Zarz±d Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Kazimierski O¶rodek Kultury.


Fot. Iwona Burdzanowska / AG

XLII Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym


27 - 29 VI 2008 r.

Na kazimierskim rynku w czasie 42 Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych wyst±piło:

22 kapele, 32 zespołów ¶piewaczych, 13 instrumentalistów, 23 solistów - ¶piewaków oraz 21 grup wykonawców w konkursie "Duży - Mały". W sumie - 800 osób.

Fot. Mateusz Stachyra

¬rodło: http://www.kazimierzdolny.pl/news/festiwal_ludowy:_jaki_byl_i_jaki_bedzie__(video)/1418.html

Ducha festiwalu współtworz± legendarni już konferansjerzy, mistrzowie dialogu z publiczno¶ci±, nieszczędz±cy dobrego słowa i wsparcia ¶piewakom i zespołom tuż przed występami, przełamuj±cy ich tremę i chwilę zdenerwowania. Dlatego Józef Broda, Stanisław Jaskułka oraz Małgorzata Siennicka to także powszechnie rozpoznawalne symbole kazimierskiego muzykowania.

¬ródło: http://209.85.135.104/search?q=cache:FNwH88XceiUJ:koziolek.pl/news.php%3Fdid%3D2%26idnews%3D69958+42+festiwal+kapel+i+spiewak%C3%B3w+Kazimierz&hl=pl&ct=clnk&cd=25&gl=pl&lr=lang_pl



XLI Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym


22 - 24 VI 2007 r

W niedzielę zakończył się XLI Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu. Fragment PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA JURY XLI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KAPEL I ¦PIEWAKÓW LUDOWYCH z dnia 24 czerwca 2007 roku:

...Jury dziękuje organizatorom za zapewnienie sprawnego i niezakłóconego przebiegu XLI festiwalu.Niezawodni jak zawsze okazali się konferansjerzy -Józef Broda, Stanisław Jaskułka i debiutuj±ca w tej roli Małgorzata Siennicka. Dziękujemy im za barwn±, ciepł± i życzliw± prezentację ludowych artystów.
Z dużym uznaniem jury stwierdza rosn±ce zaangażowanie władz samorz±dowych we wspieranie twórców ze swojego regionu. Apelujemy też do innych o aktywny udział w promocji własnych artystów ludowych.
XLI lat istnienia Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu pokazuje jego znacz±c± rolę kulturotwórcz± w podtrzymywaniu i przedłużeniu ludowej tradycji, która stanowi cenn± i istotn± czę¶ć dziedzictwa narodowego...


Fot. Mateusz Stachyra
¬ródło: http://www.wok.lublin.pl/index.php?kat=18

¬ródło: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/pl/48/48/art295.html




..."Legend± festiwalu s± dwaj konferansjerzy - Stanisław Jaskułka i Józef Broda. Nazywaj±cy siebie zapowiadaczem Stanisław Jaskułka, z zawodu aktor, z każdym wykonawc± przed występem rozmawia kilka minut, pociesza tych spiętych trem±, chwali mistrzów. A potem pięknie i ciepło wita na scenie. Woła na przykład tak: - Oto on, patrzajta, ma tylko 77 wiosen...
Natomiast urodzony w Ustroniu-Lipowcu Józef Broda jest mistrzem w grze na... li¶ciu i zawsze publiczno¶ć cichnie, kiedy podnosi ten instrument do ust"...



(Według Gazety Festiwalowej "Burczybas")


40. Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

23-25.06.2006


Jury dziękuje wszystkim uczestnikom festiwalowych zmagań, a laureatom składa gratulacje. Organizatorom dziękuje za zapewnienie sprawnego i niezakłóconego przebiegu 40 festiwalu. Niezawodni jak zawsze okazali się konferansjerzy - Józef Broda, Stanisław Jaskułka oraz Maria Brzezińska. Dziękujemy im za barwn±, ciepł± i życzliw± prezentację ludowych artystów.

Z satysfakcj± jury przyjęło inicjatywę organizatorów uhonorowania animatorów kultury ludowej ze wszystkich regionów Polski, bo ich praca na przestrzeni lat trwania festiwalu staje się bardzo widoczna i ważna.Jury doceniaj±c zaangażowanie władz samorz±dowych we wspieraniu twórców ze swojego regionu, apeluje do innych o aktywny udział w promocji własnych artystów ludowych.



¬ródło: http://www.kazimierz-dolny.net.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=264



39 Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych

24-26.06.2005r.

Drugi dzień festiwalu, mimo soboty, nie przywiódł do Kazimierza spodziewanych tłumów. Ludowi arty¶ci prezentowali tradycyjn± muzykę przed ¶cisłym gronem miło¶ników folkloru, a ci, którzy przyjechali do Miasteczka posłuchać kapel i ¶piewaków, nie zawiedli się - ¶więtu muzyki sprzyjała kameralna atmosfera.

Podczas dwu dni festiwalowych przesłuchań jury XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych organizowanego jak zwykle pod patronatem Ministerstwa Kultury oraz marszałka województwa lubelskiego oceniało występy ponad 70 zespołów oraz 60 solistów ¶piewaków i instrumentalistów z 12 województw. Wyniki zostan± ogłoszone dzisiaj - o 12.00 rozpocznie się na rynku koncert laureatów, którzy barwnym korowodem przejd± przez ¶rodek Miasteczka.

Oprócz ¶więta ludowej muzyki Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych jest także ¶więtem rękodzieła. Oczy turystów przyci±gały niezwykle barwne wiórowe kwiaty, ceramika, ptaszki, ¶wiatki i anioły, haftowane obrusy, serwety, chusty czy pasy. Przechodz±c obok stoisk z łowickim haftem nie można się oprzeć skojarzeniom z "Chłopami’ W. S. Reymonta - tu wkracza się w zupełnie inny ¶wiat i czas, i tylko patrzeć, jak podejdzie Jagna z Boryn±, a ten podaruje jej najpiękniejsz± chustę ze straganu…

Jak mówi± łowiczanki, moda na ludowe stroje w ich regionie powraca. Młodzi chętnie nosz± je podczas uroczysto¶ci ko¶cielnych w procesjach, coraz czę¶ciej wybieraj± jako strój galowy podczas bierzmowania czy pierwszej komunii - obok zalecanych przez ko¶ciół alb. Jest więc dla kogo tkać, szyć i haftować ciężkie wełniane materie i cienkie płótna we wzorzyste różane pasy i białe kwiaty haftu richelieu na koszulach.

Ludowi arty¶ci bardzo chętnie opowiadali o tradycjach i swoim rzemio¶le. Wielu przed ogl±daj±cymi prezentuje, jak powstaj± misterne arcydzieła sztuki ludowej, w ten sposób zachęcaj±c do kupienia, ale i popularyzuj±c rzemiosło, które dzi¶ dla młodych jest raczej mało atrakcyjne, gdyż trzeba mu po¶więcić wiele czasu i cierpliwo¶ci...

- Najprostsze koronki klockowe robi się na 8 klockach - Jadwiga Węgorek z Krakowa prezentuje szare płócienne serwetki z koronk± - około dziesięciu godzin jedn±, do najbardziej misternych potrzeba nawet i 400 klocków!

Na brzegu rynku, przed szeregiem straganów zainstalowano prowizoryczn± kuĽnię. Pan Andrzej Słowik z Januszkowic nie daje się długo prosić, by zaprezentował swoje kowalskie umiejętno¶ci. Zachęca też przygl±daj±cych się turystów, aby mu w tym pomogli. Wynikiem wspólnej pracy jest ciężki żelazny gwóĽdĽ. Dzieła sztuki kowalskiej dumnie prezentuj± się obok - stojaki - smoki, piękna ogromna ogrodowa latarnia, lampa nocna, misternie wykonana żelazna róża…

Nieopodal ze swoim warsztatem ulokował się garncarz. Na drewnianym kole przed gromadk± gapiów pokazuje, jak powstaje gliniany dzban. Szczególnie ciekawe s± dzieci - te stoj± najbliżej.

Dla niektórych twórców, którzy przyjechali do Kazimierza, ludowa tradycja staje się inspiracj±. Aleksandra i Arkadiusz Bielcowie z Częstochowy prezentuj± niezwykłe pisanki - ażurowe zdobione woskiem - wzorowane na haftach richelieu…Wielu z twórców ludowych siedzi przy straganach w tradycyjnych strojach ludowych. Niezwykle barwne kreacje, jakby wprost z muzeum etnografii… Dobrze, że s± regiony, gdzie jeszcze od czasu do czasu się je nosi… Czy powróci też moda na ludowe rękodzieło? Ot, tak - wyszywanie zamiast telewizora, kowalstwo zamiast komputera?

Autor: A.S.

autor zdjęć: Stefan Kurzawiński

¬ródło: http://kazimierzdolny.pl/news/swieto_muzyki_i_rekodziela/473.html



38 Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych

25 - 27 czerwca 2004

W konkursie festiwalowym kapel i ¶piewaków ludowych wzięło udział ok. 800 artystów z 14. województw. Atmosferę Festiwalu w sposób atrakcyjny i życzliwy dla wykonawców tworzyli konferansjerzy: Elżbieta Porębska, Józef Broda i Stanisław Jaskułka.

Wiadomo¶ć podana przez: SG (2004-06-25 20:06:45)na stronie www.info.pulawy.pl :

Kapele rozpoczęły Punktualnie o 12:00 na kazimierskim rynku rozpocz±ł się 38 Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych. Tegoroczna impreza zgromadziła wykonawców nie tylko z Polski. W rozpoczętej dzi¶ 38 edycji Festiwalu bior± udział także wykonawcy z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Węgier. Koncert z ich udziałem rozpocz±ł się dzi¶ (25.06) o godzinie 18.00. Ale za nim to się stało odbyły się zmagania konkursowe. W tym roku do rywalizacji o główn± nagrodę Festiwalu - "Basztę" - stanęło 30 zespołów ¶piewaczych, 27 kapel oraz po 16 solistów i instrumentalistów. W¶ród uczestników tegorocznego festiwalu jest znany z serialu "Plebania" aktor - Stanisław Jaskułka. Zreszt± nie po raz pierwszy. Do Kazimierza przyjeżdża bowiem od 1973 roku. Stanisław Jaskułka na każdym kroku podkre¶la, że jest góralem o czym nie dał zapomnieć również publiczno¶ci w Kazimierzu. Dlaczego tak chętnie przyjeżdża na Festiwal? - Warto przyjechać po to, żeby odkryć, że w człowieku jest potrzeba na takie przeboje, nie tylko z nowoczesnych list przebojów, ale z list przebojów wyci±gniętych spod kufereczka, spod serca. Te piosenki nie s± wielkie, malowane. S± prza¶ne, ale takie nasze. I po to warto przyjechać, żeby poczuć, posłuchać i zobaczyć, że ludzie którzy wykonuj± t± muzykę s± normalnymi osobami - mówił góralsk± gwar± aktor.



37 Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych

Kazimierz Dolny nad Wisł±, 27 czerwca - 29 czerwca 2003

Najważniejsze, prestiżowe spotkanie ¶piewaków i kapel ludowych w Polsce. Jego celem jest przegl±d, popularyzacja oraz dokumentacja tradycji autentycznego muzykowania i ¶piewu ludowego. Impreza ma charakter konkursu; bior± w niej udział kapele ludowe, instrumentali¶ci graj±cy na tradycyjnych instrumentach, ¶piewacy i zespoły ¶piewacze, których repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu kraju. Festiwalowi, na którym rokrocznie spotyka się około 700 artystów, towarzysz± Targi Sztuki Ludowej. Najważniejsze propozycje programu Festiwalu: 27 czerwca 2003 godz. 12:00, Duży Rynek - Uroczyste Otwarcie Festiwalu godz. 15:00, Duży Rynek - Zespół z Blinowa: widowisko obrzędowe CHRZCINY godz. 20:00, Duży Rynek - wieczór poezji ludowej WRZECIONO CZASU godz. 21:00, ruiny Zamku - ognisko festiwalowe 28 czerwca 2003 godz. 9:00, Duży Rynek - otwarcie Targów Sztuki Ludowej godz. 13:30 - ogłoszenie wyników Konkursu Poezji Ludowej im. Jana Pocka godz. 20:00, Duży Rynek - zabawa festiwalowa 29 czerwca 2003 godz. 10:00, Duży Rynek - Koncert kapel z Litwy i Ukrainy; Zespół z Wólki K±tnej: widowisko obrzędowe WIANKOWY CZWARTEK godz. 12:00 - korowód zespołów godz. 12:30, Duży Rynek - Koncert laureatów 37. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KAPEL I ¦PIEWAKÓW LUDOWYCH godz. 14:00, Duży Rynek - Koncert LUBELSZCZYZNA ŻEGNA GO¦CI FESTIWALOWYCH.



36 Festiwal Kapel I ¦piewaków Ludowych

- Kazimierz Dolny

28 - 30.06.2002r Dziennik wschodni

W dniach 28-30 czerwca 2002 r. odbył się w Kazimierzu Dolnym XXXVI Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych. Jury stwierdziło, że w konkursie festiwalowym wzięło udział ponad 700 artystów. W kategorii solistów instrumentalistów nagrodę ufundowan± przez Ministra Kultury i Sztuki otrzymał mieszkaniec naszego miasta Jacenty Ignatowicz. W konkursie "Duży - Mały" Jacenty Ignatowicz z synem Wojtkiem otrzymali nagrodę ufundowan± przez wicepremiera RP Jarosława Kalinowskiego, prezesa PSL. Konkurencja była ogromna, miasto od¶więtnie udekorowane. Starostwo Powiatowe akredytowało żywieckich muzyków, a zaprzyjaĽniony "JULIANO" sponsorował koszty wyjazdu o czym z wdzięczno¶ci± wspominaj± arty¶ci.

36 Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazmierzu Dolnym był rekordowy pod względem frekwencji uczestników.

Od pi±tku na kazmierskim Rynku zaprezentowało się 700 muzyków - uczestników konkursu i 300 zaproszonych go¶ci. Tradycjnie pierwszego dnia Festiwalu padał deszcz, a ostatniego dnia za¶wieciło słońce.



35 Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych

35 Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych zakończony

25.6 2001 Dziennik wschodni

W konkursie startowało 16 kapel, 32 zespoły ¶piewacze, 16 instrumentalistów, 17 solistów ¶piewaków oraz 21 grup wykonawców w konkursie Duży - Mały. W sumie na kazimierskiej scenie wyst±piło ponad 500 artystów ludowych z 10 województw Polski. Wysoki poziom artystyczny i bogaty repertuar tradycyjnego folkloru to ocena jury, które w niedzielę rozstrzygnęło 35. Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym - poinformował przewodnicz±cy jury.

Przyznano nagrody główne, czyli Baszty, w czterech kategoriach festiwalowych.

W kategorii kapel Basztę i 3.000 zł otrzymała kapela Tadeusza Maciejewskiego z Zaborowia (woj. mazowieckie). W kategorii zespołów ¶piewaczych najlepszym okazał się Zespół ¶piewaczy Jarzębina z Kocudzy (woj. lubelskie), który otrzymał Basztę i 1.500 zł. Za najlepszego solistę instrumentalistę festiwalu jury uznało Józefa Jańczaka, skrzypka z Baszkowa w woj. łódzkim. Przyznano mu Basztę i nagrodę wysoko¶ci 1.000 zł. W kategorii solistów ¶piewaków zwyciężyła Zofia Tarasewicz z Bolesławca (woj. ¶l±skie), która otrzymała Basztę i 800 zł nagrody.

W konkursie Duży - Mały nagrody po 500 zł otrzymali: Tomasz Kiciński z uczniami z Bukowca Górnego (woj. wielkopolskie), Zdzisław Marczuk z kapel± z Zakalinek (woj. lubelskie), Kapela Cymbałowa Wilniuki z Nowej Wsi Ełckiej (woj. podlaskie) i Edward Ignys z uczniami z Leszna (woj. wielkopolskie).



34 Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych

- Kazimierz Dolny

16 - 18.06.2000r

Organizacja tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym stała przez pewien czas pod znakiem zapytania. Jakkolwiek nie ma nic złego w dyskusji nad doskonaleniem formuły Festiwalu, form± prezentacji, organizacji czy też zapewnieniem ładu i porz±dku w mie¶cie. Nie powinno się jednak przy okazji dopu¶cić do zaprzepaszczenia wieloletniej tradycji kultywowania i upowszechniania sztuki ludowej wyrosłej na gruncie narodowych, chłopsko - wło¶ciańskich tradycji. Z przykro¶ci± jednak należy stwierdzić, że w tych gor±cych dyskusjach, głosy by Festiwal / a w każdym razie w Kazimierzu / zlikwidować, nie należały do rzadko¶ci. Dobrze więc się stało, że tym razem ostatecznie zwyciężył zdrowy rozs±dek.

19.6. 2000 Dziennik wschodni

W niedzielę zakończył się XXXIV Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisł±. W koncertach konkursowych uczestniczyło 20 kapel, festiwalowi towarzyszyły targi sztuki ludowej i prezentacja utworów najlepszych w kraju ludowych pisarzy. Najlepsi ludowi muzycy i ¶piewacy po raz ostatni zaprezentowali się festiwalowej publiczno¶ci podczas niedzielnego koncertu laureatów



32 Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych

29 czerwca 1998 r. Dziennik wschodni

Kazimierskie granie dobiegło końca

Przeszło 600 wykonawców z 34 województw zaprezentowało się na scenie tegorocznego XXXII Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu. Dziesięcioosobowe jury oceniło, że uczestnicy zaprezentowali wyj±tkowo wysoki poziom artystyczny. Pozytywnym zjawiskiem jest bardzo młody wiek niektórych występuj±cych. Podczas festiwalu swój kunszt pokazały 22 kapele, 25 zespołów ¶piewaczych, 21 solistów instrumentalistów, 24 solistów ¶piewaków oraz 24 grupy wykonawców w kategorii duży - mały (nauczyciel - uczeń). - Poza konkursem wyst±piło kilkadziesi±t zespołów ludowych z Lubelszczyzny, ł±cznie około 200 osób.

- Jury festiwalu oceniło tegoroczny poziom artystyczny jako wyj±tkowo wysoki. Wykonawcy zaprezentowali bardzo bogaty repertuar. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie muzyk± ludow± także w¶ród młodzieży. W zespołach występuje wielu 20-30-letnich wykonawców. To cieszy. Podziękowania należ± się dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie za bardzo dobr± organizację imprezy. W sobotę, w drugim dniu festiwalu, padał deszcz. Nie zniechęciło to jednak wykonawców do występów pod gołym niebem.

- ¦piewały¶my pod parasolkami. Nie zapomniały¶my zabrać ich z domu - chwali się Irena Nitka z Zespołu ¦piewaczego z Woli Koryckiej (woj. siedleckie). - Wszystkie były¶my ubrane w oryginalne stroje ludowe. Mój na przykład ma ponad 80 lat. Przechodził z pokolenia na pokolenie. Chusty i serdaki, wykonane według pierwowzoru, uszyły¶my na zamówienie.

Po południu, z powodu coraz większych opadów deszczu, koncerty konkursowe trzeba było przenie¶ć do sali kinowej. Dopiero wieczorem wykonawcy powrócili na scenę na Małym Rynku. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w Kazimierzu było tłoczno. Na Dużym Rynku rozstawiono ok. 90 stoisk ze sztuk± ludow± prawie ze wszystkich regionów Polski. Za wiklinowy koszyk trzeba było zapłacić od 30 do 50 zł, w zależno¶ci od wielko¶ci. Małe koszyczki były po 4-5 zł. Karmnik z drewna kosztował ok. 15-20 zł, duży, wiklinowy fotel - 200 zł. Zainteresowaniem cieszyły się też wyroby garncarskie i różnego rodzaju ręcznie tkane kilimy. Wiele osób zatrzymywało się przy stoisku z pisankami. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak rzeĽba. - WyrzeĽbienie większej figury zajmuje mi około tygodnia - mówi Ryszard Rabeszko, rzeĽbiarz z woj. elbl±skiego. Wysok± na ok. pół metra figurkę Jezusa Frasobliwego artysta wycenił na 150 zł. Podobnych rozmiarów "Mężczyzna pod wierzb±" kosztował 140 zł. Cena większych rzeĽb dochodziła nawet do 400 zł.

Przez trzy festiwalowe dni Kazimierz odwiedziło ok. 7-8 tys. osób. (ange)

















Ostatnia zmiana:
kjaskulka @ sgsp edu pl
2007-08-02



Do góry






















     Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!